صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30بهمن 96 1397/01/22
گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 بهمن 1396 1397/01/22
صورت مالی سالانه حسابرسی نشده 30 بهمن ماه 96 1396/12/28
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده 30بهمن ماه 96 1396/12/28
گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آبان ماه 96 1396/12/07
صورت مالی9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30 آبان ماه 96 1396/12/07
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 مرداد ماه 96 1396/08/20
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31 مرداد ماه 96 1396/08/20
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 مرداد ماه 96 1396/07/30
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 مرداد ماه 96 1396/07/30
صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 95/11/30 1396/03/28
گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 95/11/30 1396/03/28
صورت مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 96/02/31 1396/03/27
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 96/02/31 1396/03/27
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 95/11/30 1396/03/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به 95/11/30 1396/03/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 95 1395/10/01
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 95 1395/10/01
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31اردیبهشت ماه 95 1395/09/29
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 95 1395/07/12
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 95 1395/07/11
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 95 1395/06/27
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 95 1395/06/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31اردیبهشت ماه 95 1395/03/29
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 بهمن ماه 94 1395/01/18
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 بهمن ماه 94 1395/01/18
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 1394/12/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 12 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 94 1394/12/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 94 1394/09/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 94 1394/09/28
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 94 1394/08/10
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 94 1394/08/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 1394/06/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 1394/06/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین دوره سه ماهه منتهی به 31/02/94 1394/03/27
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین دوره سه ماهه منتهی به 31/02/94 1394/03/27
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 11 ماه و 4 روزه منتهی به 30 بهمن ماه 1393 1394/01/26
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 11 ماه و 4 روزه منتهی به 30 بهمن ماه 1393 1394/01/25
صورت مالی مربوط دوره مالی یازده ماه و4 روز منتهی به 30 بهمن ماه 93 حسابرسی نشده 1393/12/25
گزارش عملکرد دوره مالی یازده ماه و4 روز منتهی به 30 بهمن ماه 93 حسابرسی نشده 1393/12/25
گزارش عملکرد هشت ماه و4 روز منتهی به 30آبان ماه 93 حسابرسی نشده 1393/09/29
صورت مالی هشت ماه و4 روز منتهی به 30آبان ماه 93 حسابرسی نشده 1393/09/29
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی پنج ماه و 4 روز منتهی به 31 مرداد 1393 1393/07/15
خلاصه عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 31مردادماه1393 1393/06/25
صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 مرداد ماه 1393 1393/06/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 مرداد ماه 1393 1393/06/25
خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین دوره مالی منتهی به 1393/2/31 1393/04/17
صورت های مالی دوره میانی منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت 1393 1393/04/17
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین دوره مالی منتهی به 1393/2/31 1393/04/17
صورت های مالی دوره سه ماهه متهی به تاریخ 26 خرداد 1393 1393/04/15
خلاصه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین دوره 3 ماهه منتهی به 1393/3/26 1393/04/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین دوره 3 ماهه منتهی به 1393/3/26 1393/04/15