مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/04 مبنی بر تایید ختم تصفیه صندوق 1397/12/07
اطلاعیه کثیرالنتشار صندوق در خصوص ابطال واحدهای سرمایه گذاری سهامداران با مراجعه به محل صندوق 1397/04/02
مراجعه حضوری سهامداران در خصوص ابطال واحد های صندوق باتوجه به تاییدیه سازمان در خصوص انحلال صندوق 1397/03/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/05 در خصوص انحلال و تصفیه صندوق 1397/03/27
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع 13970305 انحلال و تصفیه صندوق و صورت های مالی 1397/03/27
صورتجلسه و لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ 1397/03/05 در خصوص انحلال و تصفیه صندوق 1397/03/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع 970305 1397/03/06
آگهی دعوت مجمع مورخ 1397/03/05 در خصوص تایید صورت های مالی 96/11/30 -انحلال و تعیین هیات تصفیه 1397/02/26
لیست اسامی حاضرین در مجمع 970210 1397/02/11
آگهی دعوت مجمع مورخ 1397/02/10 در خصوص تایید صورت های مالی 96/11/30 -انحلال و تعیین هیات تصفیه 1397/02/01
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 960824 در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تاتاریخ 96/11/30 1396/11/10
صورتجلسه مجمع مورخ 960824 در خصوص انحلال یا تمدید فعالیت و هزینه نرم افزار صندوق 1396/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 960904در خصوص انتقال سهام ممتاز 1396/09/12
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ 960904 1396/09/04
آگهی دعوت مجمع مورخ 960904 در خصوص نقل و انتقال سهام ممتاز 1396/08/24
لیست اسامی حاضران در مجمع مورخ 960824 1396/08/24
آگهی دعوت مجمع مورخ 960824 در خصوص انحلال یا تمدیدفعالیت صندوق 1396/08/15
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 960615 در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق -حسابرس-انتقال سهام ممتاز 1396/07/15
صورتجلسه اصلاح شده مورخ 960615 در خصوص نقل و انتقال سهام ممتاز 1396/07/03
لیست اسامی حاضران در مجمع مورخ 960615 1396/06/25
صورتجلسه مجمع مورخ 960615 1396/06/25
لیست اسامی حاضرین در مجمع 960615 1396/06/15
آگهی دعوت مجمع مورخ 960615 در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق و انتقال سهام ممتاز 1396/06/05
آگهی دعوت مجمع مورخ 960521 در خصوص انحلال صندوق 1396/05/21
لیست اسامی حاضران مجمع مورخ 96/05/21 1396/05/21
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع 96/03/31 مبنی بر تصویب صورتهای مالی 1396/04/25
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع 96/03/27 مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق 1396/04/24
صورتجلسه مجمع مورخ 13960327 در خصوص تصمیم گیری راجع انحلال و تمدید فعالیت صندوق و هزینه حسابرس 1396/04/24
صورتجلسه مجمع مورخ 13960331 در خصوص تصویب صورتهای مالی 1396/04/24
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/03/31 1396/04/03
آگهی دعوت مجمع سالانه مورخ 96/03/31 1396/03/29
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/03/27 1396/03/27
آگهی دعوت مجمع مورخ 96/03/27 1396/03/17
مجمع مورخ 96/01/19 سقف هزینه رایان هم افزا 1396/03/06
تایید سازمان در خصوص هزینه نرم افزار 1396/03/06
تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 95/08/08 تمدید دوره فعالیت صندوق 1396/01/30
صورتجلسه مجمع مورخ 96/01/19 در خصوص سقف هزینه نرم افزار 1396/01/27
آگهی دعوت مجمع صندوق معین مورخ 96/01/19 1396/01/09
صورتجلسه 95/11/23 1395/12/16
تایید سازمان در خصوص مجمع 95/11/23 بند 23 اساسنامه 1395/12/16
تایید سازمان در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 20/05/96 1395/12/02
صورتجلسه مجمع صندوق معین مورخ 23/11/95 در خصوص ماده 23 اساسنامه 1395/12/01
صورتجلسه مجمع صندوق معین مورخ 18/10/95 تغییر بند 2-2 امیدنامه و بند 2-3 امیدنامه 1395/11/13
آگهی دعوت مجمع صندوق معین مورخ 23/11/95 در خصوص ماده 23 اساسنامه 1395/11/13
آگهی دعوت مجمع صندوق معین مورخ 18/10/95 تغییر ماده 2-2 امیدنامه 1395/10/02
صورتجلسه مجمع صندوق معین بهگزین مورخ 08/08/95 تمدیدیاعدم تمدیدمجوز فعالیت صندوق 1395/08/22
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 08/08/95 تمدیدیاعدم تمدیدمجوز فعالیت صندوق 1395/08/02
آگهی دعوت مجمع صندوق معین بهگزین مورخ 08/08/95 تمدیدیاعدم تمدیدمجوز فعالیت صندوق 1395/07/28
آگهی دعوت صندوق معین مورخ 17/06/95 تغییر بند 9-3 امیدنامه 1395/06/08
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 17/03/95 درخصوص صورت های مالی منتهی به 30/11/94 1395/05/06
اییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 17/03/94 درخصوص حق الزحمه حسابرس 1395/05/06
آگهی دعوت،صورتجلسه ومعرفی نماینده وتاییدسازمان مورخ 11/02/95 امضاصاحبان مجاز 1395/03/26
آگهی دعوت ،صورتجلسه و معرفی نماینده مورخ 17/03/95 تصویب صورت مالی و هزینه حسابرس 1395/03/26
آگهی دعوت مجمع صندوق معین بهگزین مورخ 17/03/95 تصویب صورت مالی و هزینه حسابرس 1395/03/05
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 11/02/95صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1395/02/19
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 11/02/95صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1395/02/18
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22/12/94 (حداقل تعداد واحدها) 1395/02/01
آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 11/02/1395 تعیین امضا 1395/02/01
ارسال مجدد صورتجلسه مجمع مورخ20/03/94 در تارنمای صندوق 1395/01/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 22/12/94 1395/01/15
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 22/12/94صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1395/01/09
جوابیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 03/11/94 1394/12/18
آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 22/12/94 1394/12/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 03/11/94 1394/11/18
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 03/11/94صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/11/10
اصلاح فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 03/11/94صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/11/04
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 03/11/94 صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/11/03
آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 03/11/94 1394/10/21
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 16/08/94 (حداقل تعداد واحدها) 1394/09/14
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 16/08/94 صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/08/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 16/08/94 1394/08/25
معرفی نماینده جهت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 17/08/94 1394/08/17
آگهی دعوت مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 17/08/94 1394/08/16
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 19/03/94 صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/07/21
تاییدیه سازمان درخصوص اعمال تغییرات دربند 9-3 امیدنامه صندوق معین 1394/04/21
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 19/03/94 درخصوص صورت های مالی منتهی به 30/11/93 1394/03/30
صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق معین بهگزین 1394/03/26
صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 93 1394/03/26
معرفی نماینده جهت مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/03/18
آگهی دعوت مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین 1394/03/18
تغییرات مدیر سرمایه گذاری صندوق معین بهگزین بامجوز سازمان 1394/01/05
صورتجلسه تعیین امضای صاحبان مجاز 1393/12/17
تغییرات مدیر سرمایه گذاری صندوق معین بهگزین بامجوز سازمان 1393/09/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 15/07/93 1393/07/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین مورخ 930610 1393/06/29
صورتجلسه مجمع موسس 1393/04/08