بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین به همراه توضیحات