ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین به همراه توضیحات