دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بورس بهگزین 5,100 %51.00
2 کارگزاری بورس بهگزین 5,100 %51.00
3 معین سرافراز آرمان 4,900 %49.00