جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,009 45.24 1 0.01 1 0.01 0 0
اوراق مشارکت 2,507 7.08 4,168 33.73 2,947 23.57 0 0
سپرده بانکی 2,031 5.74 1,084 8.78 2,626 21.01 2,584 20.78
وجه نقد 455 1.29 334 2.71 31 0.25 18 0.15
واحد صندوق
سایر دارایی ها 16,416 46.39 7,852 63.56 9,522 76.17 9,837 79.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,724 24.65 1 0.01 1 0.01 0 0